Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci

Podmínky používání pro digitální obsah1 Rozsah použití a definice
Společnost Bosch Thermotechnik GmbH ("BOSCH") poskytuje uživateli v souvislosti s prodejem svých výrobků ke stažení rozsáhlý soubor informačních a datových materiálů. Jedná se především o texty, výňatky z textů, obrázky, grafiku, technické a obchodní soubory (standardní datové texty), CAD výkresy, BIM modely, produktová data, zvukové soubory, videosoubory a animační soubory, software pro tvorbu katalogů a projektový software a registrované i neregistrované slovní/obrazové ochranné známky, např. "Buderus", "Bosch" a "Junkers", dále souhrnně označované jako "reklamní materiál". Stažením nebo využíváním reklamního materiálu poskytnutého společností BOSCH souhlasí uživatel s těmito podmínkami používání. Pojem "uživatel" se v těchto podmínkách vztahuje na všechny fyzické a právnické osoby, které využívají reklamní materiál poskytnutý společností BOSCH k prodeji výrobků BOSCH.

2 Rozsah platnosti podmínek používání
Tyto podmínky používání platí pro veškeré reklamní materiály poskytnuté společností BOSCH ke stažení, bez ohledu na to, kde a jakou formou společnost BOSCH reklamní materiály poskytuje.

3 Práva k užívaní a přístupu:
3.1 Není dovoleno stahovat, kopírovat nebo rozšiřovat webové stránky, na nichž společnost BOSCH nabízí ke stažení reklamní materiály, a to jak celé, tak i jen části neurčené ke stažení (ať už celé, nebo jen části z nich). Povoleno je především technicky podmíněné vytvoření kopie za účelem prohlížení, pakliže takové jednání neslouží k ekonomickým účelům, a trvalé vytvoření kopie pro vlastní potřebu.
3.2 Veškeré reklamní materiály poskytnuté společností BOSCH ke stažení jsou chráněny autorským právem a/nebo z hlediska práva ochranných známek. Veškerá práva, která z toho vyplývají, náleží výhradně společnosti BOSCH.
Poskytnutí reklamních materiálů společností BOSCH slouží výhradně k podpoře profesionálního vystupování uživatele, především k prezentaci výrobků společnosti Bosch Thermotechnik GmbH, k účelům akvizice zákazníků a projektů, k návrhu a projektování výrobků a k podpoře žurnalistické práce ("účel použití"). Reklamní materiály poskytnuté společností BOSCH smí být tedy uživateli použity výhradně k výše popsanému účelu použití (internetové stránky, brožury apod.) a k žurnalistickým účelům. Výhradně k těmto účelům poskytuje společnost BOSCH uživateli právo k užívání reklamních materiálů, přičemž toto právo je jednorázové, nevýhradní, nepřenositelné, místě neomezené a za podmínek bodu 5 níže i časově neomezené.
Zacházení s reklamními materiály způsobem, který zahrnuje předání třetím osobám (např. prostřednictvím vlastní sekce ke stažení), využívání v obrazových databázích, obrazových katalozích nebo využívání obrázků na aukčních platformách je povoleno pouze po předchozím explicitním písemném svolení společnosti BOSCH.

4 Omezení uživatelské licence:
Při použití reklamního materiálu je nutné vždy přiměřeně zohlednit zájmy společnosti BOSCH. Reklamní materiál se smí používat výhradně v souvislosti s výrobky a službami společnosti BOSCH a nesmí se používat především v souvislosti s pornografickým, znevažujícím, rasistickým a zavádějícím obsahem a s takovým obsahem, který porušuje zákony. Kromě toho se reklamní materiál nesmí používat takovým způsobem, který by mohl být považován za urážlivý, obscénní nebo ilegální. Využívání reklamního materiálu v takové souvislosti, která ohrožuje nebo poškozuje pověst a reputaci společnosti BOSCH, je výslovně zakázáno.

5 Doba platnosti / odvolání uživatelské licence:
5.2 Společnost BOSCH si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat práva k užívání podle ustanovení výše s ohledem na všechny nebo určité poskytnuté reklamní materiály, a především si vyhrazuje právo zakázat jejich další využívání. Společnost BOSCH přitom přiměřeně zohlední zájmy uživatele a případně poskytne prováděcí lhůtu.
5.3 Společnost BOSCH si výslovně vyhrazuje právo kdykoliv zcela nebo částečně bez zvláštního předchozího upozornění poskytování reklamních materiálů změnit, doplnit, zrušit nebo dočasně nebo trvale zastavit.

6 Odkazy na zdroj:
Při použití poskytnutých reklamních materiálů je uživatel povinen uvést na reklamním materiálu samotném (je-li to technicky možné) nebo na/v použitém médiu zdroj způsobem, který je pro dané použití běžný, a to v této formě: "Bosch Thermotechnik GmbH". Pro obrázky jsou přípustné hromadné odkazy.

7 Úpravy / změny:
7.2 Společnost BOSCH si vyhrazuje právo rozsah nabídky i jednotlivé soubory bez předchozího upozornění změnit, smazat nebo doplnit. Společnost BOSCH si především vyhrazuje právo provádět bez dalšího sdělení změny souborů v porovnání se stavem v době stažení uživatelem.
7.3 Jakékoliv úpravy a přetváření poskytnutých reklamních materiálů nebo manipulování s nimi jako např. přefotografování, grafické padělání, fotokompilace nebo změny pomocí jiných elektronických prostředků, které přesahují opravy barev, výřezy a zmenšování, jsou povoleny pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti BOSCH. Rovněž se nesmí reprodukovat informace vytržené z kontextu.
Označení vlastnictví, sériová čísla, vodoznaky nebo jiné identifikační znaky výrobků se nesmí v žádném případě odstraňovat nebo měnit.

8 Platby za užívání:
Soubory jsou přenechávány bezplatně. Uživatel není oprávněn požadovat od třetích osob platby za využívání souborů. Právo uživatele požadovat od třetích osob platbu za výkony prováděné za podpory reklamních materiálů tím zůstává nedotčeno.

9 Ručení:
9.2 Za porušování tiskového zákona, autorského práva nebo jiných zákonů takovým použitím poskytnutých reklamních materiálů, které je v rozporu s účelem nebo vytržené z kontextu, nepřebírá společnost BOSCH žádnou odpovědnost. Při nedodržení povinností vyplývajících z těchto podmínek používání má vůči případným třetím osobám povinnost náhrady škody výhradně uživatel. V tomto smyslu zprošťuje uživatel společnost BOSCH jakýchkoliv nároků třetích osob, včetně případných procesních nákladů.
9.3 BOSCH ručí pouze za podvodný úmysl, hrubou nedbalost a chybějící zaručené vlastnosti. To neplatí pro ztrátu na životě či ublížení na zdraví a pro případy povinného ručení ze zákona.
9.4 Společnost BOSCH nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost a aktuálnost poskytnutých dat. Uživatel je povinen zkontrolovat před použitím poskytnutých reklamních materiálů jejich aktuálnost a plauzibilitu.
9.5&esnp;Společnost BOSCH neručí za škody, které vyplývají z použití reklamních materiálů nad rámec výše uvedeného účelu použití nebo z nekorektního opětovného použití reklamních materiálů.

10 Duševní vlastnictví
Všechna práva na duševní vlastnictví (včetně copyrightu, softwarových práv, databázových práv, patentů, know-how, souvisejících algoritmů, značek, log, ochranných známek a dalších komerčních identifikačních známek nebo i dalších podobných práv, jako jsou přihlášení, žádosti, prodloužení pro celý svět) reklamních materiálů poskytnutých ke stažení jsou vlastnictvím společnosti BOSCH, resp. poskytovatelů licencí společnosti BOSCH a jsou chráněna autorským právem, resp. dalšími právy duševního vlastnictví. Změna nebo zkreslená interpretace nejsou přípustné. Není dovoleno odstraňovat odkazy a údaje vztahující se k důvěrnosti, autorským právům, právům ochranných známek, patentovým právům a k jiným právům duševního vlastnictví.

11 Doplňující ustanovení
11.2. Doplňkově platí "Všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky" společnosti BOSCH v pozdějším znění.
11.3. Dále pro software pro tvorbu katalogů a projektovací software poskytnutý ke stažení platí softwarové licenční podmínky společnosti BOSCH, které jsou dostupné na stránkách: https://www.buderus.de/de/agb.

12 Závěrečná ustanovení
12.2 V případě ztráty platnosti jednotlivých ustanovení těchto podmínek používání zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
12.3 Platí hmotné právo Spolkové republiky Německo s vyloučením obchodního práva OSN. Místně příslušný soud je ve Stuttgartu.
12.4 Změny nebo doplnění si vyžadují písemnou formu.
Revize: 07/2020

Podmínky a pravidla

Pøed stažením média prosím pøijmìte Všeobecné obchodní podmínky

Souhlasím
Vynalezeno pro život
  • Impresum
  • Ochrana dat
  • Dodací podmínky
  • FAQ
  • © Bosch Termotechnika s.r.o. 2024, všechna práva vyhrazena